Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

Doelstellingen, organisatie en jaarverslag

De Helderse Vallei is een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon ‘te zijn’. Als je wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welke impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving.

Diversiteit in doelstellingen

We willen dat elk kind dat in de gemeente Den Helder opgroeit, met de doelstellingen van De Helderse Vallei in aanraking komt (via thuis, kinderopvang, school of opleiding). Daarnaast weten inwoners, recreanten en toeristen het centrum en de boerderij te vinden voor ontspanning & beleving, maar ook voor informatie & inspiratie. Het mooie van De Helderse Vallei is dat het in een heel afwisselend gebied ligt, waar rust (zoals in het beschermde Bos- en Duingebied, en het strand aan de Noordzee) en drukte (zoals in het recreatiegebied) elkaar afwisselen. Op iets meer afstand bevindt zich de Waddenzee. De koppeling met nationaal erfgoed de waddenzee is vanuit educatief maar tevens toeristisch oogpunt logisch en zal de komende jaren verder worden versterkt.

Duurzaamheidscentrum
De kracht van De Helderse Vallei is grote ecologische uitdagingen klein en behapbaar maken voor een groot publiek. Mensen laten zien dat het wel verschil maakt wat zij zelf kiezen, of wat zij kiezen samen met buurtgenoten, familie en/of vrienden. Het maken van keuzes en daarmee ons gedrag hangt samen met de rol die je speelt in de samenleving. Kiezen onze bezoekers vanuit het People perspectief (als medemens, burger of kiezer), vanuit het Planet perspectief (gebruiker, onderdeel of beheerder van de natuur) of kiezen ze vanuit het Profit perspectief (als producent, aandeelhouder, professional of consument)?
De Helderse Vallei kan hierin verschillende rollen aannemen afhankelijk van het perspectief: de rol van beheerder, medemens en professional past ons. De Helderse Vallei wil meer informatie geven, duurzame voorbeelden geven of het zelf ‘gewoon doen’. We willen ondersteunen bij het verduurzamen van de stad dankzij projecten en acties met scholen, organisaties,bedrijven en inwoners. Bezoekers komen (vaak al ongemerkt) in aanraking met voorbeelden in de expositie, de winkel, het terrein, de boerderijdieren, de activiteiten en de mensen die er werken, die richting geven aan een duurzame omgang met jezelf, elkaar en je omgeving. De Helderse Vallei als ‘motivator’ en inspirator. Vanuit het team van professionals is er altijd een drive naar vernieuwing en innovatie, naar mogelijkheden om te verbeteren, te verbreden, te verbinden en uit te breiden. Het team werkt samen in een lokaal, regionaal en soms landelijk netwerk van experts.

Inspireren en ont-zorgen
De Helderse Vallei legt een verbinding tussen school en samenleving: wij faciliteren de ‘samenleving als klaslokaal’ met de buitenruimte als stimulerende leeromgeving. Zo willen wij een inspiratie voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders zijn. Bij activiteiten en lessen voor kinderen en jongeren kijken wij naar vaardigheden en kennis die de kennissamenleving om ons heen vraagt: zoals samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. Het huidige onderwijs is niet altijd ingericht om deze vaardigheden volop tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Wij ondersteunen een leerproces om eigen kennis te construeren, informatie te filteren, en persoonlijke interesses en talenten te ontwikkelen.

Van kinderboerderij naar stadsboerderij
Onze kinderboerderij is er altijd voor jong en oud geweest. Niet alleen gezinnen met kinderen bezoeken de dieren, ook ouderen en bezoekers met een beperking bezoeken de boerderij, soms op zeer regelmatige basis. Ook bezoeken wij zorginstellingen met onze dieren en organiseren activiteiten op de boerderij voor diverse doelgroepen. De ambitie is om deze functie voor de stad vast te houden maar ook om zorgtoerisme verder aan te trekken. Zorgtoerisme vindt al als vanzelf plaats bij De Helderse Vallei. De voorzieningen die wij hebben vanuit onze locatie van dagbesteding voor Esdégé-Reigersdaal houden we daarom vast (aangepaste toiletten, geen drempels, brede deuren, voldoende hoogte) en we breiden relevante faciliteiten uit om de potentie van zorg toerisme ten volle te kunnen benutten.

Wildopvang
De mogelijkheid om gewonde of zieke wilde dieren op het terrein bij De Helderse Vallei te gaan opvangen, is een kans om de educatie en recreatiemogelijkheden van het knooppunt verder te versterken. De benodigde nieuwe organisatie zal een impuls aan een verbetering van de padenstructuur en de parkeerfaciliteiten geven (zoals de tweede parkeerplaats bij Duinoord zichtbaarder betrekken bij het knooppunt) en het zou een kans zijn om de entree naar de locatie meer in het zicht te verplaatsen. Verder is het een prachtige mogelijkheid om een zichtbaar energie neutraal gebouw te maken, als een grote educatieve display dat bezoekers inspireert.

Partnerschap

In het bezoekerscentrum en de boerderij is een dagbesteding van Esdege-Reigersdaal waarmee intensief wordt samengewerkt. Boswachters van Landschap Noord-Holland hebben er hun kantoor en opslag.
Voor andere natuurcentra, bezoekerscentra en boerderijlocaties fungeren wij al regelmatig als vraagbaak op het gebied van het combineren van educatie en recreatie activiteiten en procesaanpak. Professionele samenwerking houden we vast en bouwen we uit. In Noord-Holland weten de natuur-en milieucentra elkaar goed te vinden in een strategische kerngroep die afstemt wat succesvol blijkt te zijn en wat niet zo goed werkt. Voor de lokale, regionale en provinciale overheid biedt De Helderse Vallei een groeiend en krachtig lokaal uitvoerend netwerk met een regionale uitstraling en landelijke voorbeeldfunctie. Van belang daarbij is het delen van successen, vertellen van verhalen en het rapporteren van resultaten.

Klik hier voor de meerjarenvisie

Bestuur en beloning

De stichting wordt bestuurd door directeur-bestuurder, Mevr. K. van Spronsen. Er is een Raad van Toezicht met drie leden: Dhr. R. Wijnia (voorzitter), Mevr. M. van den Berg en Mevr. R. de Wit-Brandsma. De directeur-bestuurder is in dienst van de Stichting De Helderse Vallei. De belangrijkste bron van inkomsten voor de stichting is een subsidie van de gemeente Den Helder, tevens zijn er enkele gemeentelijke medewerkers gedetacheerd naar de stichting. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. De Raad van Toezicht werkt volgens het door haar vastgestelde Toezichtkader.

Jaarverslag

Het jaarverslag geeft in woord en beeld een indruk van de activiteiten van De Helderse Vallei.

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.