(0223) 61 25 55 info@deheldersevallei.nl
Direct naar: Agenda Foto's Nieuws Twitter

< terug naar het overzicht

Flora & Fauna

Flora & Fauna

Den Helder heeft een rijke flora & fauna. In de natuurgebieden rondom De Helderse Vallei, samengevat De Helderse Duinen, leven naast veel vogelsoorten ook volop zoogdieren, zoals konijnen, hazen, vossen, maar ook marterachtigen zoals de boommarter. In de natuurgebieden Mariëndal en de Grafelijkheidsduinen zorgen Schotse Hooglanders en Koniks voor begrazing, waardoor er een grote variatie aan plantengroei ontstaat. U kunt hier zeldzame orchideeën vinden, zoals de welriekende nachtorchis. De paarse rietorchis is vooral in Mariëndal een succesvolle soort.

Duin en strand

De duinen en het strand vormen een rustplaats voor veel trekvogels, maar veel soorten broeden hier ook. In verlaten konijnenholen broedt de tapuit, een soort die op de Rode Lijst staat en erg afhankelijk is van onze duingebieden. Niet alleen de tapuit broedt graag in een oud hol, ook holenduiven, bergeenden en soms kauwen doen dit. Een bedreiging voor deze vogels is de slimme vos die geleerd heeft om konijnenholen open te graven. Naast vogels eet een vos ook konijnen. In de vroege ochtenduren of ’s avonds in de schemer kunt u dit prachtige dier zomaar treffen. Overdag heeft u de kans om konijnen te zien. Hazen zult u meer in de lage polders achter de duinen zien. Hazen hebben zwarte oorpunten, waaraan zij goed te herkennen zijn.

Het wad

Het waddengebied langs de Helderse kust is een belangrijke plek voor trekvogels. Voor veel vogels uit het noorden is de Waddenzee het eerste verzamelpunt op hun vliegtocht van soms wel 5000 kilometer. Hier komen de vogels aan met maar één doel: eten! Tijdens laag water zoeken vogels zoals de kanoet, bonte strandloper, rosse grutto, scholekster en lepelaar naar voedsel. Wanneer het hoog water wordt, zijn zij afhankelijk van hoogwater vluchtplaatsen zoals de schorren van Balgzand, de Razende Bol, maar ook de Balgzandpolder en Mariëndal. Een rustige wandelaar heeft grote kans deze prachtige vogels hier te zien. Bent u uit op dat ene mooie plaatje van deze wadvogels, boek dan de fotohut in de Balgzandpolder. U kunt ook een wad wandeling maken met vrijwilligers van natuurinformatiecentrum ’t Kuitje van de Waddenvereniging en Landschap Noord-Holland. Tijdens de wandeling kunt u meer te weten komen over het voedsel van de vogels dat in de slikkige wadbodem zit, zoals kokkels, wadpieren en nonnetjes. Ook kunt u dan de bijzondere planten van de zeebodem bekijken, zoals lamsoor en zeekraal.

Het bos

Wandelend door de Donkere Duinen valt u wellicht op dat dit bos voornamelijk uit zwarte dennen bestaat. Vooral aan de zeekant van het bos zien deze dennen er weinig levensvatbaar uit. De zoute zeewind tast de bomen aan. Langzaam worden dode dennen vervangen door loofbomen. In 2013 werd in dit bos de eerste boommarter gezien. De kans dit dier zelf tegen te komen is klein. Ze zijn schuw en hebben een groot territorium. Op verschillende plekken in het bos begint al in februari een grote groep reigers met het bouwen van hun nesten. De vogels zijn dan vanaf de paden goed te zien, maar vooral te horen. Vooral in de bomen rond de ingang aan het Hengstepad, aan de noordkant van het bos, heeft u goed zicht op deze kolonievogels. Zodra de winter voorbij is, vindt u in de berm naast het bos (en verderop langs de duinen) een lage afzetting en ingegraven emmers. De door de warmte gewekte padden vertrekken van hun winterslaapplaats in de duinen en het bos, naar het waterrijke Mariëndal. Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder controleert elke morgen de emmers en zorgt voor een veilige oversteek voor onder andere rugstreeppadden. Elk voorjaar organiseert De Helderse Vallei een activiteit waarbij kinderen kunnen helpen bij deze oversteek. Kijk daarvoor in onze agenda!

De Helderse Vallei

Ook bij De Helderse Vallei kunt u allerlei dieren ontmoeten! Op de kinderboerderij kunt u diverse dieren aaien. Op het terrein van De Helderse Vallei zijn daarnaast 'wilde' dieren aanwezig, waarvoor speciale plekjes ingericht zijn:

  • Er is een Wilde Bloementuin, waarin planten groeien waar vlinders op af komen.
  • Er is een vogeltuin, waar vogels en andere dieren een rustplek vinden. In de vogeltuin staat een zwaluwnestkast en een holle boom, waarin een bijenvolk leeft. Er zijn diverse voederplekken en er is een heuveltje speciaal ingericht voor egels. De vogeltuin is te bezichtigen vanaf een heuvel op het terrein.
  • Naast de Wilde Bloementuin en in de vogeltuin staan insectenhotels. In een insectenhotel kunnen kleine dieren, zoals solitaire wespen, een plekje vinden waar ze beschut zijn tegen de wind en regen.
  • Verspreid over het terrein zijn diverse nestkasten opgehangen voor vogels en vleermuizen. Er is een scholekster die al sinds de opening van het bezoekerscentrum zijn nest bouwt op het mosdak van het bezoekerscentrum.
  • In het bezoekerscentrum vindt u een waarnemingenbord waar u de laatste bijzondere waarneming genoteerd ziet. Ook is het mogelijk om in de boeken van onze bibliotheek een eigen, onbekende waarneming op te zoeken.
  • Wilt u de natuur in trekken en naar vogels kijken? Leen dan een verrekijker bij onze balie. Klik hier voor meer informatie.


(Foto: Kievit - Do van Dijck)

< terug naar het overzicht

De Helderse Vallei is mede tot stand gekomen dankzij Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.